تاريخ 1391/10/11 زمان : 16:33:02
نام حامد
ايميل hamedl19@yahoo.com
سايت
پيام یک جواب دیگه هم 27 شتر 13 گاو و 60 تا گوسفند می باشد
تاريخ 1391/03/01 زمان : 14:07:48
نام شهاب
ايميل shahab.jaafari@gmail.com
سايت
پيام جواب ديگه 18 شتر 42 تا گاو 40 تا گوسفند
تاريخ 1391/03/01 زمان : 10:39:15
نام شهاب
ايميل shahab.jaafari@gmail.com
سايت
پيام 9 تا شتر 71 گاو و 20 گوسفند