تقديم به همه دوستان خوبم

 

پرسيدم

  

چطور ، بهتر

زندگي كنم ؟

 با كمي مكث جواب داد :

                     

 

زلال كه باشي آسمان در تو پيداست ...

پرسيدم ....كه ،

چطور ، بهتر از اين زندگي كنم ؟

  با كمي مكث ... پاسخم داد :

گذشته ات را بدون هيچ تأسفي بپذير ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس براي آينده آماده شو .

ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .

شك هايت را باور نكن ،

وهيچگاه به باورهايت شك نكن .

زندگي شگفت انگيز است ، در صورتيكه بداني چطور زندگي كني .

پرسيدم كه،

آخر ....چطور؟ ،

و او بدون اينكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

مهم اين نيست كه قشنگ باشي ... ،

قشنگ اين است كه مهم باشي ! حتي براي يك نفر .

كوچك باش و عاشق ... كه عشق ، خود ميداند آئين بزرگ كردنت را ..

بگذارعشق خاصيت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با كسي .

موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه ي پايان رسيدن ..

داشتم به سخنانش فكر ميكردم كه نفسي تازه كرد وادامه داد ... 

هر روز صبح در آفريقا ، آهويي از خواب بيدار ميشود و براي زندگي كردن و امرار معاش در صحرا ميچرايد ،

آهو ميداند كه بايد از شير سريعتر بدود ، در غير اينصورت طعمه شير خواهد شد ،

شير نيز براي زندگي و امرار معاش در صحرا ميگردد ، كه ميداند بايد از آهو سريعتر بدود ، تا گرسنه نماند ..

مهم اين نيست كه تو شير باشي يا آهو ... ،

مهم اينست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خيزي و براي زندگيت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دويدن كني ..

به خوبي پرسشم را پاسخ گفته بود ولي ميخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

كه چين از چروك پيشانيش باز كرد و با نگاهي به من اضافه كرد :

زلال باش .... ،‌ زلال باش .... ،

فرقي نمي كند كه گودال كوچك آبي باشي ، يا درياي بيكران ،

زلال كه باشي ، آسمان در تو پيداست

 

 

 

 

 

 

__._,_.___