پارادوكس دررياضي

در رياضيات نيز ميتوان به يك پارادوكس مهم در نظريه مجموعه ها به نام پارادوكس راسل اشاره كرد:
مجموعهA را مجموعه اي تعريف مي كنيم كه شامل اعضاي خود نباشد .يعني

در اين صورت اگر انگاه

اگر انگاه