پارادوكس سقراط
بعضيا به اين ميگن پارادوكس بعضيا ميگن معما
سقراط ميگه يوناني ها دروغگو هستن پس چون سقراط يونانيه داره دروغ ميگه در نتيجه يوناني ها راستگو هستن و چون يوناني ها راستگو هستن ،سقراط هم داره راست ميگه پس يونانيها دروغگو ان...........