جواب ۳۰۱ (سيصدو يك) عدد تخم مرغ ميباشد.

زيرا وقتي آنها را دو تا دو تا برميداشته يكي باقي مي مانده ، پس مي فهميم تعداد تخم مرغ ها فرد است ، و وقتي ۷ تا ۷ تا برميداشته هيچي باقي نمي ما نده مي فهميم تعداد تخم مرغ ها مضربي از عدد ۷ (هفت) است.

اگر يكي از كل تخم مرغها برداشته شود حاصل مضربي از اعداد ۲،۳،۴،۵،۶ و چون كوچكترين مضرب مشترك ۲،۳،۴،۵،۶ عدد ۶۰ (شصت) است ، تعداد كل تخم مرغها مضربي از ۶۰ (شصت) به اضافه عدد يك خواهد بود با بررسي اعداد ۲۴۰،۱۸۰،۱۲۰،۶۰ و ۳۰۰ به عدد ۳۰۱ (سيصدو يك) ميرسيم.