فرض كنيد شما يك هزار تومان داريد و مي خواهيد كه 100 صد تا گوسفند ، گاو و شتر بخريد. از هر سه نوع اين حيوان ها بايد خريده بشه ...


قيمت گوسفند يك تومان است
قيمت گاو ده تومان است
و قيميت شتر سي تومان است

حالا شما بايد صد تا از اين سه نوع حيوان بخريد كه تعداد اين حيوان ها بيشتر و يا كمتر از صد تا نشه پول شما هم نبايد كم و زياد بشه ...

به زبان ساده تر با اين يك هزار تومان بايد 100 صد تا از هر سه نوع حيوان بخريد ...